Geachte patiënt,

Indien u zich laat behandelen door een geregistreerde fysiotherapeut, met of zonder verbijzondering, ontstaat een zogenaamde “behandelovereenkomst”. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om de behandelend fysiotherapeut te vergoeden voor de geleverde diensten. De diensten die een fysiotherapeut in rekening mag brengen worden “prestaties” genoemd en zijn door de Nederlandsche Zorgautoriteit vastgesteld.

Om uzelf tegen de kosten voor fysiotherapie te dekken zult u een Aanvullende Verzekering hebben afgesloten (AV). Uzelf bepaalt het risico dat u wilt aangaan bij het afsluiten van deze AV.

Onze praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst gesloten waardoor de kosten voor de geleverde prestaties rechtstreeks bij uw verzekering worden gedeclareerd. Voor de prestaties geleverd aan patiënten die verzekerd zijn bij een verzekeraar waar de praktijk geen overeenkomst heeft afgesloten geldt de praktijkprijslijst. Deze lijst is zichtbaar opgehangen in de praktijk. De patiënt ontvangt een nota van de praktijk en kan deze indienen bij zijn/haar verzekering (restitutie). U ontvangt eveneens een nota voor de behandelingen die niet (meer) door de AV worden gedekt.

Om niet voor verrassingen te komen staan, adviseren wij u met klem om uw AV te bestuderen m.b.t. de dekking die wordt geboden voor fysiotherapie.

Betalingsvoorwaarden:

 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
 2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
 3. Indien van toepassing: controle-afspraken via de webagenda kunnen uiterlijk 48 uur van tevoren worden geannuleerd. Afspraken welke niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
 4. Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaar stellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.
 5. Praktijkfacturen: voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
 6. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer: NL43RABO0151402701 ten name van Fysiotherapeutisch Centrum Tubbergen BV te Tubbergen.
  Vermeld bij elektronische betaling altijd het betalingskenmerk.
 7. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
 8. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
 9. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,- plus de wettelijke consumentenrente.
 10. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
 11. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

Betalingsvoorwaarden KNGF/maart 2013                                                                  10-5-2017